หลอดเซนติฟิวก์พลาสติก (Centrifuge tube)

รหัสสินค้า รายละเอียด
KG2811 50ml Centrifuge tube (25ชิ้น/แพ็ค) pack
KG2821 50ml Centrifuge tube (25ชิ้น/แร็ค) rack
KG2611 15ml Centrifuge tube (25ชิ้น/แพ็ค) pack
KG2621 15ml Centrifuge tube (50ชิ้น/แร็ค) rack