ขวดเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture Flask)

รหัสสินค้า รายละเอียด
KG20025 Cell Culture Flask with filter Vect cap TC 25CM2
KG20026 Cell Culture Flask with Seal cap TC 25CM2
KG20075 Cell Culture Flask with filter Vent cap TC 75CM2
KG20076 Cell Culture Flask with Seal Vent cap TC 75CM2
KG20175 Cell Culture Flask with filter Vent cap TC 75CM2
KG20176 Cell Culture Flask with Seal Vent cap TC 75CM2
KG20025 Cell Culture Flask with filter Vect cap TC 25CM2
Category: