โถดูดความชื้น (Desiccator)

ใช้สำหรับดูดความชื้นออกจากสารเคมีต่างๆ ใ้ห้เหลือเฉพาะสารเคมี ไม่มีความชื้นหรือน้ำอยู่ในโมเลกุลของสาร โดยโถดูดความชื้นจะต้องใส่สารที่ใช้ดูดความชื้นลงไปด้วย(ด้านล่างโถ)

รหัสสินค้า ขนาด Referance
d1 (mm) d2 (mm)
415270200 200 mm 269 190
415270250 250 mm 329 329
415270300 300 mm 392 290
415271200 200 mm 269 190
415271250 250 mm 329 240
415271300 300 mm 392 290