พาสเจอร์ปิเปตแก้ว Pasteur pipette

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด
9250101 Pasteur pipette 150 mm
9260101 Pasteur pipette 230 mm