แท่งดูดแม่เหล็กกวนสาร (Magnetic Retrievers)

รหัสสินค้า รายละเอียด
004.350 Magnetic Retrievers 350×10 mm
004.450 Magnetic Retrievers 450×10 mm