ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อม (FITOCLIMA 600) Aralab

TEMPERATURE RANGE LIGHTS ON +5ºC to +45ºC
LIGHTS OFF -5ºC to +45ºC
TEMPERATURE PRECISION ± 0,5ºC
TEMPERATURE UNIFORMITY ± 1,0ºC
HUMIDITY RANGE LIGHTS ON 40 to 80% RH
LIGHTS OFF 40 to 90% RH
HUMIDITY PRECISION ± 1% RH
HUMIDITY UNIFORMITY ± 2% RH
SHELVES / LIGHT BANKS 1 to 4 shelves with controlled lighting
GROWTH HEIGHT Adjustable from 150mm up to 1.330 mm
GROWTH AREA 0.32m2 per shelf (630mm x 510mm)
AIRFLOW Uniform 0.2 m/s across the shelves. Adjustable by setpoint % at the touch-screen controller interface
INTERNAL VOLUME 600 Liters

ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม, ตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์, Growth chamber