ติดตั้งและส่งมอบ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) พร้อมชุด Software สำหรับประมวลผล