งานสัมมนา อบรมการใช้เครื่องมือ และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ จาก บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด