ขึ้นตึกสำนักงานใหม่ บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด วันที่ 5 มีนาคม 2565